ثبت درخواست

ثبت درخواست نصب و یا تعمیر محصولات لوازم خانگی گروه انتخاب

پیگیری درخواست

پیگیری درخواست نصب و یا تعمیر محصولات لوازم خانگی انتخاب

جستجو محصول مورد نظر بر اساس شماره سریال و یا انتخاب محصول
انتخاب تاریخ و زمان مراجعه از بین تاریخ های موجود
تکمیل پروفایل و ثبت نهایی درخواست
نتیجه ی درخواست نصب / تعمیر
1
2
3
4
انتخاب محصول
تاریخ و زمان مراجعه
تکمیل پروفایل
نتیجه درخواست
برندمحصولمدلدرخواستتوضیحات
برندمحصولمدلدرخواستتوضیحات

لطفا تاریخ و زمان پیشنهادی خود جهت مراجعه سرویس کار را انتخاب نمایید

برای پیگیری درخواست لطفا شماره پذیرش را وارد نمایید